மகிழ்வினை விதைத்திட மனங்களை உயர்த்திட

download

0109. மகிழ்வினை விதைத்திட மனங்களை உயர்த்திட
உறவினராய் வருவோம்
மன்னவன் இயேசுவின் பொன்மொழி நடந்திட
அன்பினில் வாழ்ந்திடுவோம் இறை
அன்பினில் வாழ்ந்திடுவோம் (2)

1. இதயங்கள் இணைக்கும் அன்புக்கு இணையாய்
பூமியில் ஒன்றுமில்லை
இறைவழி வாழ்ந்திடும் முறையிது தெரிந்தால்
பகைமையின் தொல்லை இல்லை (2)
பிரித்திடும் சுயநல வேர்களை அறுப்போம்
புதுவழி படைத்திடுவோம் (2) நாம் இறைவழி வாழ்ந்திடுவோம்

1. மனிதரின் உரிமைகள் மறுத்திடும் சமூகம்
இறைவனின் குடும்பமில்லை
எளியவர் வாழ்வுகள் அழிவது தொடர்ந்தால்
இறைவனும் உயிர்ப்பதில்லை (2)
அனைவரும் வாழ்ந்திட நம்மையே அளிப்போம்
புதுவழி படைத்திடுவோம் (2) நாம் இறைவழி வாழ்ந்திடுவோம்