அருள் தரும் திருவிருந்து இறைவிருந்து

download

0353. அருள் தரும் திருவிருந்து இறைவிருந்து
இதை உணர்ந்து அருந்திட வா நீ விரைந்து (2)

1. இறைமகனே கல்வாரியில் தனைக் கொடுத்த அதே நிகழ்வு -2
நமையும் பிறர்க்காய் - 2 வாழ அழைக்கும்

2. உறவுகளை உரிமைகளை வளரச்செய்யும் அருமருந்து -2
உண்மை உறவில் - 2 வாழ அழைக்கும்

3. எளியவரை உயர்த்திடவே ஏற்றமிகுத் திருஉணவு -2
அன்பைப் பொழிந்து -2 வாழ அழைக்கும்