இயேசு தரும் விருந்திது உண்ண வாருங்கள்

download

0373. இயேசு தரும் விருந்திது உண்ண வாருங்கள்
இறையரசின் உணவிது பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் (2)
வருவோம் சமத்துவ உறவிலே
பெறுவோம் இறைவனின் அருளையே (2)

1. பாலை நிலத்திலே பசியைப் போக்கவே
மண்ணில் வந்தது மன்னா உணவு (2) இங்கு
வாடும் மக்களின் துயரைப் போக்கவே
தேடி வந்தது இந்த தெய்வீக உணவு - வருவோம்...

2. இறுதி இரவிலே இயேசு தந்த உணவு
விடுதலையைத் தந்திட பலியான உணவு (2) இன்று
வீதி எங்குமே வாழ்வு மலர்ந்திட
ஆற்றலாகிடும் இந்த உயிருள்ள உணவு - வருவோம்...