என்னகம் இணைய இறைவன் வந்தார்

download

0433. என்னகம் இணைய இறைவன் வந்தார்
இதயம் மகிழ்ந்து பாடுதே (2)
அவர் இருளை நீக்கி எந்தன் வாழ்வில்
நல் ஒளியை ஏற்றவே (2)
இயேசுவை இதயத்தில் ஏற்றிடுவோம் அவரை
இணைந்து பிரியாமல் வாழ்ந்திடுவோம் (2)

1. மனிதம் காத்திட மன்னாவைப் பொழிந்தார்
புனிதம் ஓங்கிட என்றுமே தந்தார் (2)
உன்னை உணவாக உள்ளம் நானேற்று
ஒளியாக உறவாக நீ என்னில் வா - இயேசுவை ...

2. உந்தன் அன்பினில் நானென்றும் நிலைக்க
எந்தன் உறவாய் இறையரசைக் காக்க (2)
உன்னை உணவாக...