வாழ்வை அளிக்கும் வல்லவா தாழ்ந்த என்னுள்ளமே

download

0500. வாழ்வை அளிக்கும் வல்லவா தாழ்ந்த என்னுள்ளமே
வாழ்வின் ஒளியை ஏற்றவே எழுந்து வாருமே (2)

1. ஏனோ இந்த பாசமே ஏழை என்னிடமே - 2
எண்ணில்லாத பாவமே புரிந்த பாவிமேல்

2. உலகம் யாவும் வெறுமையே உமையாம் பெறும் போது (2)
உறவு என்று இல்லையே - உன் உறவு வந்ததால்