உன் திருயாழில் என் இறைவா பல பண்தரும் நரம்புண்டு

download

0653. உன் திருயாழில் என் இறைவா பல பண்தரும் நரம்புண்டு
என்னையும் ஓர் சிறு நரம்பெனவே - அதில்
இணைத்திட வேண்டும் இசையரசே

1. யாழினை நீயும் மீட்டுகையில் - இந்த
ஏழையின் இதயம் துயில் கலையும் (2)
யாழிசைக் கேட்டுத் தனை மறந்து - 2 உந்தன்
ஏழிசையோடு இணைந்திடுமே இணைந்திடுமே

2. விண்ணகச் சோலையில் மலரெனவே - திகழ்
எண்ணிலாத் தாரகை உனக்குண்டு (2)
உன்னருட் பேரொளி நடுவினிலே - 2 நான்
என் சிறு விளக்கையும் ஏற்றிடுவேன் ஏற்றிடுவேன்