மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே உம்மேல்

download
download

0816. மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே உம்மேல்
நேசமில்லாதவர் நீசரே யாவார்
வாழ்க வாழ்க வாழ்க மரியே -2 (2)

1. மூதாதை தாயாசெய் முற்பாவ மற்றாய்
ஆதியில் லாதோனை மாதே நீ பெற்றாய் - வாழ்க ...

2. உம் மகன் தாமே உயிர் விடும் வேளை
என்னை உன் மைந்தனாய் ஈந்தனரன்றோ?-வாழ்க ...