எங்கள் காவலாம் சூசைத் தந்தையின்

download

0826. எங்கள் காவலாம் சூசைத் தந்தையின்
மங்களங்கள் எங்கும் சொல்லி இங்கு பாடுவோம் (2)
செங்கை அதிலே தங்க புஷ்பம் தங்கக் கோலை ஏந்திடும் (2)

1. கன்னித் தாயாரின் பத்தா நீ அல்லோ
உன்னதமா பேறும் மாட்சி உற்ற பாக்யனே (2)
சென்னி மகுட முடி புனைந்த மன்னர் கோத்ர மாதவா -2

2. தந்தை என்றுன்னை வந்து பாடினோம்
உந்தன் மைந்தர் சொந்தமென்று இன்று காத்திடாய் (2)
அந்தி காலை வந்த வேளை வந்து உதவி தந்திடாய் - 2